> Koncesje alkoholowe

Koncesje alkoholowe

 WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.
Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.
Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrz. pok. nr 14. tel. (017)2214457 inspektor Jadwiga Róg

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek  o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) przedmiot działalności gospodarczej,
5) adres punktu sprzedaży,
6) adres punktu składowania napojów alkoholowych.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
b) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
c) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
d) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

 Do pobrania: FORMULARZ WNIOSKU

OPŁATA ROCZNA
a) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
b) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%) alkoholu ( z wyjątkiem piwa )
c) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

TERMIN REALIZACJI do 30 dni 

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1356 ze zm.)
Opracowała: Inspektor Jadwiga Cebula, 08.12.2005r.
Sprawdził: Zbigniew Pasela, Kierownik Referatu Rolnictwa 08.12.2005r.
Zatwierdził: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 08.12.2005r.
Aktualizacja: InspektorJadwiga Róg, 09.06.2011r.

 

Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-09-27 11:24:55 | Data modyfikacji: 2013-09-27 11:29:49.
Data wprowadzenia: 2013-09-27 11:24:55
Data modyfikacji: 2013-09-27 11:29:49
Opublikowane przez: Danuta Szostak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl