Linki do centralnej bazy elektronicznych dzienników urzędowych:
 

Dziennik Ustaw Rzeczy Pospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

 

Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej PolskiejMonitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej

 

 
Uchwały Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim :

Uchwała Nr XXXI.270.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XXXI.269.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2021 rok

Uchwała Nr XXXI.268.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2021 r.

Uchwała Nr XXXI.267.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie wotum zaufania

Uchwała Nr XXXI.266.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zaciagnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXXI.264.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXI.264.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 rok Nr XXVI.226.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXXI.263.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Uchwała Nr XXXI.263.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie"

Uchwała Nr XXXI.261.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie"

Uchwała Nr XXXI.260.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie"

Uchwała Nr XXXI.259.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie"

Uchwała Nr XXX.258.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" na lata 2022 - 2030

Uchwała Nr XXX.257.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXX.256.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 rok Nr XXVI.226.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.255.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nawsiu

Uchwała Nr XXIX.254.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIX.253.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2030

Uchwała Nr XXIX.252.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą ...

Uchwała Nr XXIX.251.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIX.250.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 rok Nr XXVI.226.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.249.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.207.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ...

Uchwała Nr XXVIII.248.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Osłonowego dla mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII.247.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie ...

Uchwała Nr XXVIII.246.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 rok Nr XXVI.226.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXVII.245.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXVII.244.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielopole Skrzyńskie w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXVII.243.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie ...

Uchwała Nr XXVII.242.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XXVII.241.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczajacej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXVII.240.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Uchwała Nr XXVII.239.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXVII.238.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 rok Nr XXVI.226.2022 z dnia 27 stycznia 2022r.

Uchwała Nr XXVII.237.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XXVII.236.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XXVI.235.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Uchwała Nr XXVI.234.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała Nr XXVI.233.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XXVI.232.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr XXVI.231.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.161.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. ...

Uchwała Nr XXVI.230.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.25.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. ...

Uchwała Nr XXVI.229.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI.228.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na udzielenie pomocy rzeczowej

Uchwała Nr XXVI.227.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXVI.226.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 rok

Uchwała Nr XXVI.225.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie uchwalonej uchwałą Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Nr XVIII.159.2021 ...

Uchwała Nr XXV.224.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXV.223.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrzyńskie nieruchomości nr 3186 i 3191 położonych w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XXV.222.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości położonej w Wielopolu Skrzyńskim oznaczonej jako działka nr 4867/29 na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXV.221.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników w pasie drogi wojewódzkiej

Uchwała Nr XXV.220.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w roku 2022

Uchwała Nr XXV.219.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XXV.218.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.205.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. ...

Uchwała Nr XXV.217.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.194.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. ...

Uchwała Nr XXV.216.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok Nr XVIII.158.2021 z dnia 22 stycznia 2021r.

Uchwała Nr XXIV.215.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nawsiu

Uchwała Nr XXIV.214.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Uchwała Nr XXIV.213.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIV.212.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr XXIV.211.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIV.210.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV.209.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIV.208.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXIV.207.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIV.206.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy ...

Uchwała Nr XXIV.205.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XXIV.204.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XXIV.203.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIV.202.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok Nr XVIII.158.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.201.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIII.200.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Nawsie

Uchwała Nr XXIII.199.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Glinik

Uchwała Nr XXIII.198.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Broniszów

Uchwała Nr XXIII.197.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Brzeziny

Uchwała Nr XXIII.196.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIII.195.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli ...

Uchwała Nr XXIII.194.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XXIII.193.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIII.192.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok Nr XVIII.158.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.191.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.152.2020 Rady Gminy w Wielopolu skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ...

Uchwała Nr XXII.190.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXII.189.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie dopłaty do ceny opłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXII.188.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok Nr XVIII.158.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXII.187.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.152.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ...

Uchwała Nr XXI.186.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Uchwała Nr XXI.185.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2030 ...

Uchwała Nr XXI.184.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXI.183.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok Nr XVIII.158.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXI.182.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2020 rok

Uchwała Nr XXI.181.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2020 rok

Uchwała Nr XXI.180.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie wotum zaufania

Uchwała Nr XX.179.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr XX.178.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XX.177.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XX.176.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości

Uchwała Nr XX.175.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XX.174.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrazenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym

Uchwała Nr XX.173.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok Nr XVIII.158.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XIX.172.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XIX.171.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XIX.170.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nawsiu

Uchwała Nr XIX.169.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XIX.168.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok Nr XVIII.158.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XVIII.167.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Uchwała Nr XVIII.166.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała Nr XVIII.165.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XVIII.164.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVIII.163.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVIII.162.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVIII.161.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku

Uchwała Nr XVIII.160.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów

Uchwała Nr XVIII.159.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVIII.158.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok

Uchwała Nr XVIII.157.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r.w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr X.102.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim ...

Uchwała Nr XVII.156.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2025

Uchwała Nr XVII.155.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2027

Uchwała Nr XVII.154.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...

Uchwała Nr XVII.153.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XVII.152.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVII.151.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "MALUCH+" 2021

Uchwała Nr XVII.150.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczajacej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVII.149.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczajacej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVII.148.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII.81.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ...

Uchwała Nr XVII.147.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok Nr X.101.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XVI.146.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wykonywania przez Gminę Wielopole Skrzyńskie prac społecznie użytecznych

Uchwała Nr XVI.145.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XVI.144.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim"

Uchwała Nr XVI.143.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach

Uchwała Nr XVI.142.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2024

Uchwała Nr XVI.141.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XVI.140.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Uchwała Nr XVI.139.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVI.138.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ... UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA

Uchwała Nr XVI.137.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 październiak 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi .

Uchwała Nr XVI.136.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...

Uchwała Nr XVI.135.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVI.134.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.82.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 22 listopada 2019 r. UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XVI.133.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budzecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVI.132.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok Nr X.101.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XV.131.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XV.130.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok Nr X.101.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XV.129.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIV.128.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 10 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XIV.127.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 10 września 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "MASTER" w Gliniku

Uchwała Nr XIV.123.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 10 września 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XIV.125.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 10 września 2020 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XIV.124.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XIV.123.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok Nr X.101.2020 z dnia 28 stycznia 2020r.

Uchwała Nr XIII.122.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

Uchwała Nr XIII.121.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie dopłaty do ceny opłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XIII.120.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XIII.119.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok Nr X.101.2020 z dnia 28 stycznia 2020r.

Uchwała Nr XIII.118.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Uchwała Nr XIII.117.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2019 rok

Uchwała Nr XIII.116.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2019 r.

Uchwała Nr XIII.115.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie wotum zaufania

Uchwała Nr XII.114.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XII.113.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XII.112.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dopłaty do ceny opłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA

Uchwała Nr XII.111.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XII.110.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok Nr X.101.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XI.109.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Klubów Seniora Gminy Wielopole Skrzyńskie Złoty Wiek z siedzibą w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XI.108.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XI.107.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok Nr X.101.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XI.106.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 marca 2020 r. zmianiająca uchwałę Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzynskim z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej ...

Uchwała Nr X.105.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Nr X.104.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała Nr X.103.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Uchwała Nr X.102.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr X.101.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok

Uchwała Nr X.100.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr III.21.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim ...

Uchwała Nr X.99.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr X.98.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2020 - 2023

Uchwała Nr IX.97.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielopole Skrzyńskie na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr IX.96.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IX.95.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IX.94.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IX.93.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX.92.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok Nr III.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr IX.91.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IX.90.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/150/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym ..

Uchwała Nr IX.89.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr IX.88.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr IX.87.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Żłobek "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim"

Uchwała Nr VIII.86.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie instrumentem płatniczym

Uchwała Nr VIII.85.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...

Uchwała Nr VIII.84.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VIII.83.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr VIII.82.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr VIII.81.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII.80.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII.79.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII.78.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr VIII.77.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok Nr III.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr VIII.76.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Brzezinach

Uchwała Nr VIII.75.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/113/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie ...

Uchwała Nr VIII.74.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr VIII.73.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Uchwała Nr VIII.72.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ...

Uchwała Nr VIII.71.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr VIII.70.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. zmianiająca uchwałę Nr XLIV.296.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej ...

Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach - Berdechów

Uchwała Nr VII.67.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję lat 2020 - 2023

Uchwała Nr VII.66.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...

Uchwała Nr VII.64.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok Nr III.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej ...

Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: "Wdrożenie nowej struktury orgaznizacyjnej GOPS w Wielopolu Skrzyńskim" Nr POWR.02.05.00-00.0305/18 ...

Uchwała Nr VI.58.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VI.57.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół ...

Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/150/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym ..

Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów ...

Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r. ...

Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/152/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r. UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych ...

Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok Nr III.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V.47.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Broniszowie

Uchwała Nr V.46.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Broniszowie

Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie" oraz regulaminu jego nadawania

Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości ...

Uchwała Nr V.42.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania majątku Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim w związku z zakończeniem jego działalności

Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 r. ...

Uchwała Nr V.41.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr V.40.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2019 rok Nr III.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V.39.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2018 rok

Uchwała Nr V.38.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2018 rok

Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie wotum zaufania

Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017r. UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA

Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok Nr III.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr III.28.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Uchwała Nr III.27.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr III.26.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III.25.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ...

Uchwała Nr III.24.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Uchwała Nr III.23.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Klubów Seniora Gminy Wielopole Skrzyńskie Złoty Wiek w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr III.22.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy ...

Uchwała Nr III.21.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr III.20.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok

Uchwała Nr III.19.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim ...

Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr II.16.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wskazania przez Radę Gminy radnego do składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyborów sołtysów

Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ...

Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ...

Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. ...

Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr I.5.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr I.4.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr I.3.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr XLVI.312.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Wielopolka w miejscowości Glinik

Uchwała Nr XLVI.311.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Uchwała Nr XLVI.310.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr XLVI.309.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLVI.308.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XLVI.307.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XLVI.306.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej ...

Uchwała Nr XLVI.305.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XLVI.304.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLVI.303.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLVI.302.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczajacej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLVI.301.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLVI.300.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.290.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ...

Uchwała Nr XLVI.299.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLV.298.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLV.297.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 7 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XLIV.296.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLIV.295.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r. ...

Uchwała Nr XLIV.294.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/152/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r. UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XLIV.293.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: "Aktywni Rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim"

Uchwała Nr XLIV.292.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XLIV.291.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ...

Uchwała Nr XLIV.290.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr XLIV.289.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLIV.288.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII.287.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XLIII.286.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLIII.285.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII.284.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok

Uchwała Nr XLIII.283.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017

Uchwała Nr XLII.282.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLII.281.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XLI.280.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XLI.279.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLI.278.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych ...

Uchwała Nr XLI.277.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn: "Przebudowa drogi gminnej Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa ...

Uchwała Nr XLI.276.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn: "Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół - Lasek i Broniszów - Szkoła

Uchwała Nr XLI.275.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn: "Przebudowa dróg gminnych Wielopole - Konice, Wielopole - Konice - Rzeki

Uchwała Nr XLI.274.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie projektu pn: "Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Pogwizdów ...

Uchwała Nr XLI.273.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiazania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLI.272.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLI.271.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLI.270.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski

Uchwała Nr XL.269.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji

Uchwała Nr XL.268.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli ...

Uchwała Nr XL.267.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XL.266.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXXIX.265.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025"

Uchwała Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziały przedszkolne ...

Uchwała Nr XXXIX.263.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gliniku

Uchwała Nr XXXIX.262.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciagniętych kredytów

Uchwała Nr XXXIX.261.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXIX.260.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX.259.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr XXXVIII/257/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXXVIII/256/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej ...

Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim ...

Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr XXXVII/248/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA

Uchwała Nr XXXVII/247/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zaciagnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/246/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/244/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

Uchwała Nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach - Berdechów ...

Uchwała Nr XXXV/234/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach ...

Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu ...

Uchwała Nr XXXV/232/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gliniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gliniku

Uchwała Nr XXXV/231/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. K. Olszewskiego w Broniszowie ...

Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim ...

Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXXV/228/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXV/225/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 - 2020

Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Glinik

Uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 r. UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/192/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki z budżetu państwa ...

Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/191/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa ...

Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXII/207/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrz. nieruchomości nr 2260/2 położonej w Wielopolu Skrzyńskim od Agencji Nieruchomości Rolnyc

Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrzyńskie nieruchomości nr 1062/15 położonej w Broniszowie od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok

Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016r

Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - licytacji nieruchomości zabudowanej położonej w Nawsiu

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXX/195/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Uchwała Nr XXX/194/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa ... UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa ... UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXX/189/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie może samodzielnie zaciągać zobowiązania na udzielenie pomocy rzeczowej

Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej

Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrzyńskie nieruchomości nr 1062/15 położonej w Broniszowie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrzyńskie nieruchomości nr 2260/2 położonej w Wielopolu Skrzyńskim UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do udziału w projekcie pn. "Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania ..

Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie ...

Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim i oddziałów przedszkolnych..

Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXIX/179/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia do zaciagnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIX/177/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/176/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski

Uchwała Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy UCHWAŁa STRA

Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń obowiązku stosowania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz wspólną realizację z Gminą Niebylec projektu ...

Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach - Berdechów

Uchwała Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie współdziałania z Gminą Dębica i Gminą Iwierzyce w zakresie przystąpienia do realizacji projektu "Rozwój OZE - szansą na poprawę jakości życia

Uchwała Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXVII/162/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/85/2016 ...

Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/231/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 maja 2014 roku ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXVI/158/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających w jednostkach oświatowych ...

Uchwała Nr XXVI/157/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczajacej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/155/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXVI/154/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy Wielopole Skrz. z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy UCHWAŁA STRACI

Uchwała Nr XXV/152/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXV/151/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Wielopole Skrzyńskie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Broniszowie

Uchwała Nr XXV/148/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXV/147/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXV/146/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXV/145/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIII/140/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2016 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku ...

Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym ...

Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości ...

Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XX/119/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XX/118/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Uchwała Nr XX/117/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XX/115/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok

Uchwała Nr XX/114/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015

Uchwała Nr XIX/113/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XIX/112/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia diagnoz dot. potrzeb edukacyjnych szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO ...

Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach RPO ...

Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XIX/108/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie 2015 - 2020"

Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym ... UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Wielopolu Skrzyńskim ugody ... UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA

Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie współdziałania z Gminą Ropczyce w zakresie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie"

Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Uchwała Nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/154/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 roku ..... UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA

Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XIV/84/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/83/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XIV/82/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XIV/81/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/80/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim ...

Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2015-2020

Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągniecia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczajacej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczajacej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągniecia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczajacej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiazania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA

Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/97/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 marca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie do LGD ...

Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiazania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola ...

Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/91 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 stycznia 1991r. w sprawie utworzenia GOKiW ...

Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2016-2019

Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Ropczycach

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2012r. ...

Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian budzetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/186/2009 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela ...

Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola "Krasnala Hałabały" w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągniecia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian budzetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok

Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok ...

Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim ... UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała VI/26/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2012 r. ...

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów ... UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Nawsianki w Nawsiu

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 czerwca 2013r. Nr XXXII/170/2013 ...

Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 czerwca 2013r. Nr XXXII/169/2013 ...

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych przez zwierzynę leśną

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie budzetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/223/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim ...

Uchwała Nr IV/10/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/164/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 marca 2013 roku ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr IV/9/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr IV/8/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych ... UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wskazania przez Radę Gminy radnego do składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysów

Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XLVIII/266/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XLVIII/265/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLVII/264/2014 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/259/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVII/263/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Uchwała Nr XLVII/262/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/223/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Uchwała Nr XLVII/261/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015r.

Uchwała Nr XLVII/260/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik do uchwały nr XLVI/259/2014

Uchwała Nr XLVI/259/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVI/258/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/253/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XLVI/257/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XLVI/256/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XLVI/255/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLVI/254/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLV/253/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr XLV/252/2014 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLV/251/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLV/250/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki”

Uchwała Nr XLIV/249/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Wielopole Skrzyńskie w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Bodrogkeresztúr na Węgrzech

Uchwała Nr XLIV/248/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLIV/247/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLIV/246/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XLIV/245/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XLIII/244/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLIII/243/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/222/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/236/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XLIII/240/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 r w sprawie zmiany w podziale gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XLIII/239/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013r.

Uchwała Nr XLIII/238/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 20

Uchwała Nr XLII/237/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn: „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim.

Uchwała Nr XLII/236/2014 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLII/235/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Master” w Wielopolu Skrzyńskim.

Uchwała XLII/234/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Uchwała Nr XLII/233/2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji projektu pod nazwą: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Wielopole Skrzyńskie” ...

-UCHWAŁA Nr XLII / 232/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w gminie Wielopole Skrzyńskie”

-Uchwała Nr XLII/231/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziałach przedszkolnych ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

-Uchwała Nr XLII/230/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca wsi Broniszów na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

- Uchwała Nr XLI/229/2014 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

- Uchwała Nr XLI/228/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

- Uchwała Nr XLI/227/2014 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

- Uchwała Nr XL/226/2014 w sprawie zajęcia stanowiska w odniesieniu do procedowanej w Sejmie RP zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych, dającej możliwość przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w Ropczycach.

- Uchwała Nr XL/225/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”

- Uchwała Nr XL/224/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

- Uchwała Nr XL/223/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

- załącznik nr 5 do uchwały 222 w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

- załącznik nr 4 do uchwały 222 w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

- załącznik nr 3 do uchwały 222 w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

- załącznik nr 2 do uchwały 222 w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

- załącznik nr 1 do uchwały 222 w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

- Uchwała Nr XL/222/2014 w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok.

- Uchwała Nr XL/221/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Master” w Wielopolu Skrzyńskim.

- Uchwała Nr XL/220/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim

- Uchwała Nr XL/219/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

- Uchwała Nr XL/218/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Nawsianki w Nawsiu.

- Uchwała Nr XL/217/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Brzezinianki” w Brzezinach

- Uchwała Nr XL/216/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Broniszowianki” w Broniszowie.

- Uchwała Nr XL/215/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

- Uchwała Nr XL/214/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego .

- Uchwała Nr XL/213/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

- Uchwała Nr XL/212/2014 w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej

Uchwała Nr XL/211/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 UCHWAŁA STRACIŁA MOC

Uchwała Nr XL/210/2014 w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXXIX/209/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXXIX/208/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

- Uchwała Nr XXXIX/207/2013 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2014-2020.

- Uchwała Nr XXXIX/206/2013 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXIX/205/2013w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXXVIII/204/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Uchwała Nr XXXVIII/203/2013 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2013 – 2032”.

- Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXXVII/201/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXXVII/200/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXXVII/199/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXXVI/198/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

- UCHWAŁA Nr XXXVI/197/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

- Uchwała Nr XXXVI/196/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

- Uchwała Nr XXXVI/195/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXXVI/194/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXXVI/193/2013 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

- Uchwała Nr XXXVI/192/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXXVI/191/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 listopada 2011r. ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXXVI/190/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXXVI/189/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/183/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXXVI/188/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

- UCHWAŁA Nr XXXV/187/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXXV/186/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta - przyznania nagrody jubileuszowej

- UCHWAŁA NR XXXV/185/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielopole Skrzyńskie porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko – Ropczycki Obszar funkcjonalny...

- Uchwała Nr XXXV/184/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanieprojektu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu ...

- Uchwała Nr XXXV/183/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXXIV/182/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

- Uchwała Nr XXXIV/181/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok

- Uchwała XXXIII/180/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV /116/ 2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz s

- Uchwała Nr XXXIII/179/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

- Uchwała Nr XXXIII/178/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XXXIII/177/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXXII/175/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

- UCHWAŁA Nr XXXII/174/2013 w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso UCHWAŁA UCHYLONA

- UCHWAŁA Nr XXXII/173/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/123/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli

- UCHWAŁA NR XXXII /172/ 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbe

- Uchwała Nr XXXII/171/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/112/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

- Uchwała Nr XXXII/170/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu

- Uchwała Nr XXXII/169/2013 w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – w ramach Poddziała

- Uchwała Nr XXXII/168/13 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012r.

- Uchwała Nr XXXII/167/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 rok

- Uchwała Nr XXXI/166/13 w sprawie wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXXI/165/13 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXX/164/2013 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXX/163/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

- Uchwała Nr XXX?162/2013 w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia "Broniszowianki" w Broniszowie

- Uchwała Nr XXX/161/2013 w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "MASTER" w Wielopolu Skrzyńskim

- Uchwała Nr XXX/160/2013 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

- Uchwała Nr XXX/159/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy

- Uchwała Nr XXX/158/2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

- Uchwała Nr XXX/157/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XXX/156/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok

- UCHWAŁA NR XXX/155/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Ropczycko – Sędziszowski Obszar Funkcjonalny”

- Uchwała Nr XXX/154/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” –w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu O

- Uchwała Nr XXX/153/2013 w sprawie uznania za celowe przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – w ramach Poddziałan

- Uchwała Nr XXX/152/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/133/2012 z 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze śodków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Uchwała Nr XXX/151/2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie Bogdanem Siuśko

- Uchwała Nr XXIX/150/2013 w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2013 rok

- Uchwała Nr XXVIII/149/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/133/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego zmienion

- Uchwała Nr XXVIII/148/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/147/2013 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych ... UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXVIII/146/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwotyustalone w budżecie gminy na 2013 rok

- Uchwała Nr XXVIII/145/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XXVIII/144/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

- Uchwała Nr XXVIII/143/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

- Uchwała Nr XXVIII/142/2013 w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIII/114/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie fin

- Uchwała NR XXVII/141/12 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

-Uchwała Nr XXVII/140/2012 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XXVI/139/12 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stałych składów osobnych Komisji Rady Gminy

- Uchwała Nr XXVI/138/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2016.

- Uchwała Nr XXVI/137/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Uchwała Nr XXVI/136/12 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XXVI/135/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

- Uchwała Nr XXVI/134/12 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XXVI/133/12 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Uchwała Nr XXVI/132/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXVI/131/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXVI/130/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ...

- Uchwała Nr XXVI/129/12 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XXV/127/12 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXV/126/12 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXV/125/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXV/124/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku

- Uchwała Nr XXV/123/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXV/122/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXV/121/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

- UCHWAŁA Nr XXIV/120/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

- Uchwała Nr XXIV/119/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XXIV/118/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XXIV/117/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXIV/116/2012 w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- UCHWAŁA NR XXIII/115/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprze

- Uchwała nr XXIII/114/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XXIII/113/2012 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XXIII/112/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XXIII/111/2012 w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XXIII/110/2012 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nawsiu

- Uchwała Nr XXIII/109/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

- Uchwała Nr XXIII/108/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

- UCHWAŁA Nr XXII/ 107/2012 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

- Uchwała Nr XXI/106/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XXI/105/2012 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 264 położonym w Wielopolu Skrzyńskim, stanowiących własność Gminy Wielopole

- UCHWAŁA Nr XXI/104/2012 w sprawie zamiany nieruchomości

- Uchwała Nr XX/103/2012 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XX/102 /2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Wielopolu Skrzyńskim i w Nawsiu gm. Wielopole Skrzyńskie, stanowiących własność Gminy Wielopole

- Uchwała Nr XX/101/2012 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XX/100/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2011r.

- Uchwała Nr XX/99/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2011 rok

- Uchwała Nr XIX/98/2012 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok.

- Uchwała Nr XIX/97/2012 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Uchwała Nr XIX/96/2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XVIII/95/2012 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec lokalizacji suchych polderów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XVIII/94/2012 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok

- Uchwała Nr XVIII/93/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

- Uchwała Nr XVIII/92/2012 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XVIII/ 91/2012 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2012 – 2016 UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XVII/90/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

- Uchwała Nr XVII/89/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XVII/88/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Uchwała Nr XVII/86/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

- Uchwała Nr XVII/85/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów

- Uchwała Nr XVII/84/2012 w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 03 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

- Uchwała Nr XVI/83 /2011 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3//2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy

- Uchwała Nr XVI/82/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Uchwała Nr XVI/81/2011 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- Uchwała Nr XVI/80/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2011 rok

- Uchwała Nr XVI/79/2011 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2011 rok

- Uchwała Nr XV/78/2011 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

- Uchwała Nr XV/77/2011 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2011 rok

- Uchwała Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 listopada 2011r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

- Uchwała Nr XIV/75/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2011 rok

- Uchwała Nr XIV/74/2011 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2011 rok

- Uchwała Nr XIV/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

- Uchwała Nr XIV/72/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości UCHWAŁA STRACIŁA MOC

- Uchwała Nr XIV/71/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- UCHWAŁA Nr XIV/70/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.

- Uchwała Nr XIV/69/2011 sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XIV/ 68 / 2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Uchwala Nr XIII/67/2011 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2012 - 2015

Uchwała Nr XII/66/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, zmienionej uchwałą Nr VIII/47/2011 ...

Uchwała Nr XII/65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XII/64/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XII/63/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/133/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XII/62/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr IX/53/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała nr XXII/61/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/39/03 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim UCHWAŁA UCHYLONA

Uchwała Nr XII/60/2011 w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Dębica w sprawie powierzenia Gminie Dębica zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie zmienionej uchwałą Nr VIII/47/2011 ...

Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XI/57/2011 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

Uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Wielopole Skrz. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2013-10-01 07:47:10 | Data modyfikacji: 2020-09-15 15:26:44.
Data wprowadzenia: 2013-10-01 07:47:10
Data modyfikacji: 2020-09-15 15:26:44
Opublikowane przez: Beata Ozga