Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – służącego do
odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych
pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanego na działce nr 3578/2 obr.0002
Brzeziny gm. Wielopole Skrzyńskie oraz usługa
wodna polegająca na odprowadzaniu oczyszczonych
ścieków do potoku Brzezinka.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:32:03 | Data modyfikacji: 2022-07-11 08:27:40.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – wylotu
służącego do odprowadzenia oczyszczonych
ścieków bytowych pochodzących z przydomowej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce
nr 1732 w miejscowości Brzeziny gm. Wielopole
Skrzyńskie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-05-20 09:15:42 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:05:00.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – służącego do
odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych
pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanego na działce nr 4209 w
miejscowości Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-03-30 14:25:09 | Data modyfikacji: 2022-03-30 14:28:19.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego –wylotu do rowu
oraz odprowadzenia wody z terenu planowanej
inwestycji polegającej na budowie budynku
produkcyjno-usługowego, placu manewrowego,
parkingu oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
na działce nr 4146/1 do rzeki Wielopolki poprzez
rów melioracyjny na działce nr 4350 w m. Nawsie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-02-09 11:43:00 | Data modyfikacji: 2022-02-09 11:44:52.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – służącego do
odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych
pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-12-21 09:05:02 | Data modyfikacji: 2021-12-21 09:09:05.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego –wylotu
służącego do odprowadzania oczyszczonych
ścieków bytowych pochodzących z przydomowej
oczyszczalni ścieków do rowu zlokalizowanego na
działce nr 558/14 w m. Broniszów.

Skanuj_20211119_090914.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-11-19 09:15:05 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:29:07.
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu
Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów
stanowiących własność osób fizycznych oraz
wspólnot gruntowych na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:01:05 | Data modyfikacji: 2021-10-20 11:37:44.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kolektora
kanalizacji deszczowej, usługę wodną
obejmująca odprowadzenie do rzeki Wielopolka wód
opadowo - roztopowych z terenu planowanej zabudowy
działek nr ewid. 1892, 1893, 2400, w związku z
realizowaną inwestycją.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-09-20 09:40:34 | Data modyfikacji: 2021-09-20 09:50:05.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego –wylotu
służącego do odprowadzania oczyszczonych
ścieków bytowych pochodzących z przydomowej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce
nr 2445 w m. Wielopole Skrzyńskie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-07-29 12:38:58 | Data modyfikacji: 2021-07-29 12:41:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – służącego do
odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych
pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanego na działce nr 3775/1 w m.
Brzeziny

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:37:07 | Data modyfikacji: 2021-07-22 12:42:32.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
Wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzen8ia
wodnego – projektowanego tunelowego drenażu
rozsączającego.

Informacja-POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-06-22 14:22:53 | Data modyfikacji: 2021-06-22 14:24:36.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
Wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe płynące cieku Malanka przyłącza
energetycznego
 Informacja - Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-06-08 15:27:28.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
Wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej
polegającej na wprowadzaniu ścieków bytowych
oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków
 Informacja - Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:16:32.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
prowadzonym postepowaniem na wniosek Państwa Ewy
i Krzysztofa Zegar o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
służącego do odprowadzenia oczyszczonych
ścieków bytowych pochodzących z przydomowej
oczyszczalni ścieków.

Informacja - pobierz

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-05-12 11:15:54 | Data modyfikacji: 2021-05-12 11:18:07.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
prowadzonym postepowaniem na wniosek PGE
Dystrybucja Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny
Mielec al. Ducha Św. 6a, 39-300 Mielec
reprezentowanego przez pełnomocnika Justynę
Trawińską FPHU ENERGOSERWIS ul Sanowa 36, 37-403
Pysznica o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie linii kablowej energetycznej niskiego
napięcia.

Informacja - pobierz

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-04-14 14:14:50.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w
sprawie przebudowy obiektu mostowego w ciągu
drogi gminnej Brzeziny-Dół k. Bełcha- na
działkach nr ewid.: 3518,3507/2, 1900/3, 3434/2,
3519, 3455/1,3454 położonych w miejscowości
Brzeziny, gm. Wielopole Skrzyńskie

Informacja-POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:12:55.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną polegająca na wprowadzeniu
oczyszczonych scieków z myjni samochodowej
zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2026 i 2027
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie do wód
rzeki Wielopolka.

Informacja-POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-29 09:34:43.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące
potoku Bez nazwy w km 0+367 w/w potoku w granicach
działek nr ewid. 1462/3, 6022, 1158/3 obręb
ewid. 0004 Nawsie, gm. Wielopole Skrzyńskie
kanalizacji kablowej w rurze osłonowej metodą
przewiertu sterowanego.

Informacja - Pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2020-12-23 11:46:32.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R
DĘBICA-WIELOPOLE wraz z przebudową odcinka drogi
powiatowej nr 1348R BRZEZINY-BRZEZINY w m.
Brzeziny”

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-16 11:52:02 | Data modyfikacji: 2020-12-28 09:04:34.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – drenażu
rozsączającego służącego do odprowadzenia
oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z
przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanego
na działce nr 3318/2 w miejscowości Nawsie,
gmina Wielopole Skrzyńskie.

Informacja - Pobierz

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2020-11-19 12:40:43 | Data modyfikacji: 2020-12-08 19:54:57.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonaniu urządzeń wodnych tj. przebudowy
urządzeń odprowadzających wody opadowe do cieku
Liwek oraz usługę wodną polegającą na
odprowadzeniu wód opadowo roztopowych do w/w
cieku z terenu inwestycji pn. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa
polegającej na budowie chodnika w km 36+175 -
36+277 strona prawa w m. Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja-POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-30 14:52:54.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód
opadowo-roztopowych z terenu Drewspan
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Skorupski-Wójcik Spółka Jawna 39-110 Wielopole
Skrzyńskie 11A do wód rzeki Wielopolki.
 Informacja-POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-19 09:42:22 | Data modyfikacji: 2020-10-19 10:14:59.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje
się do publicznej wiadomości że Dyrektor
Zarządu Zlewni w Jaśle na wniosek Gminy
Wielopole Skrzyńskie wszczął postępowanie w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonaniu urządzeń wodnych polegających na
przebudowie mostu w ciągu drogi gminnej.
 Państwowe Wody Polskie

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:41:23 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:42:26.
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa
stacji bazowej telefonii cyfrowej
56570_WIELOPOLE_NAWSIE"

OBWIESZCZENIE - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:48:40 | Data modyfikacji: 2020-05-13 12:52:14.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną obejmującą odprowadzenie do rowu
odwadniającego istniejącym wylotem na działce
nr ewid. 2026 wód opadowo i roztopowych w
związku z realizacją inwestycji "Rozbudowa,
przebudowa kolidujących urządzeń i przebudowa
istniejącego zjazdu z drogi na zjazd publiczny”
na działkach nr ewid. 2026, 2027, 2028 i 2031 w
miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

Informacja - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-16 08:18:45 | Data modyfikacji: 2020-03-16 08:22:56.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie siecią wodociągową cieku wodnego
na działce nr ewid. 1504 w km 0+431 i 0+758 w
miejscowości Broniszów gmina Wielopole
Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Magdalena Bełch | Data wprowadzenia: 2020-02-04 16:34:00.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu
kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód
opadowo-roztopowych oraz na usługę wodną
polegającą na odprowadzaniu wód opadowo-
roztopowych do rowu z części jezdni drogi
gminnej Nr 107733 R oraz projektowanego parkingu
usytuowanego na działce nr ewid. 2323 w m.
Wielopole Skrzyńskie w ramach inwestycji p.n.
„Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz
z infrastrukturą techniczną na działkach nr
2323 i 3071 położonych w miejscowości Wielopole
Skrzyńskie”.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Magdalena Bełch | Data wprowadzenia: 2020-02-04 16:28:34.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego.
 Informacja - Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:24:23.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o
budowie ujęcia wody Br-2 wraz z siecią
wodociągową i instalacją elektryczną – na
działkach o nr ewid.: 756/3, 757, 758, 764, 766,
767/3 i 767/5 położonych w m. Broniszów, gm.
Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja - Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:24:02 | Data modyfikacji: 2020-01-08 10:24:49.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na: budowę stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-ROP7004_A
wraz z kablową linią zasilającą-przyłączem-
zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 2390/2,
2376, 2354, 2391, 2388, 2356 położonych w m.
Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Magdalena Bełch | Data wprowadzenia: 2019-11-19 10:19:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie przebudowy przepustu prowadzonego przez
wody powierzchniowe cieku wodnego Dopływ z Baja w
km 0+580 jego biegu, na działce numer 407/7 w
miejscowości Brzeziny gm. Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-02 12:31:17.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego tj. wylotu do cieku Broniszowianka o nr
działki 560/4 obręb Broniszów oraz na usługę
wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowo
roztopowych z terenu projektowanego parkingu do
cieku Broniszowianka o nr działki 560/4 obręb
Broniszów.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-08 15:22:58.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego tj. studni głębinowej na działce nr
767/5 oraz na usługę wodną polegającą na
poborze wód podziemnych projektowaną studnią
głębinową w miejscowości Broniszów, gmina
Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:25:44.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu w skarpie
rzeki Wielopolka na działce nr ewidencyjny 3861/3
obręb Nawsie oraz usługę wodną polegającą na
odprowadzaniu wód opadowo-roztopowych do wód
rzeki Wielopolka pochodzących z działek nr 3822,
3860/3, 3861/2, 4042/22, 3860/2 w miejscowości
Nawsie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:56:31.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu na
skarpie rowu melioracyjnego na działce nr
ewidencyjny 1679 obręb Wielopole Skrzyńskie oraz
usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód
opadowo-roztopowych do urządzeń wodnych (rowu
melioracyjnego) pochodzących z działek nr 1679,
1678 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:41:31.
Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych oraz wprowadzanie oczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych z Zakładu w
Wielopolu Skrzyńskim

Informacja

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:11:10.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w
ramach inwestycji pn. „ Przebudowa mostu na
potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi
powiatowej Nr 1296R Dębica- Wielopole
Skrzyńskie, km 4 + 830”

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:48:41 | Data modyfikacji: 2019-02-12 14:58:44.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości
Broniszów, gmina Wielopole Skrzyńskie, powiat
Ropczycko-Sędziszowski, województwo Podkarpackie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:22:29 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:24:06.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik,
Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole
Skrzyńskie, powiat Ropczycko-Sędziszowski,
województwo Podkarpackie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:10:47 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn:
"Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr
107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz
z dojazdami"

Informacja - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:36:36.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu
drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole
Skrzyńskie
 Informacja decyzja most Brzeziny Powiat.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:50:21.
Informacja o wydaniu postanowienia o braku
potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 Informacja postanowienie most Brzeziny Powiat.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:47:34.
Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 INFORMACJA wsczecie most brzeziny powiat1.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18.
Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18
Opublikowane przez: Łukasz Dziok