> Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej

                                                                   Działalność gospodarcza

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika Urzędu skarbowego.
I Miejsce załatwienia sprawy
UG Wielopole Skrzyńskie, pokój Nr 14 (II piętro), tel. 17 22 14 457 - Inspektor Jadwiga Róg
II Tryb składania wniosku.
Zgodnie z ustawą - Prawo działalności gospodarczej wniosek może wpłynąć do Urzędu gminy następującymi drogami:

1. Jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,
2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy.
 
III. Postępowanie z wnioskiem w organie ewidencyjnym.
1.Podjęcie działalności.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku.

2.Wypełnienie wniosku.
Wniosek powinien być wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi i bez skreśleń, bowiem wniosku z poprawkami nie przyjmą Naczelnicy Urzędów Skarbowych i jednostki terenowe ZUS. W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. Jeżeli wnioskodawca się pomylił powinien jednak wypełnić dodatkowy dokument CEIDG-POPR, w którym wskaże rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nowa, poprawną treść tego pola. Dokument CEIDG-POPR podpisuje zarówno składający, jak i organ ewidencyjny. Kopię dokumentu CEIDG-POPR organ ewidencyjny przekazuje pozostałym Urzędom wraz z kopią wniosku.
 
3.List polecony.
Jeżeli wniosek został przesłany do gminy listem poleconym, podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

4.Pełnomocnik.
Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy, nalezy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo.

5.Opłaty.
Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom.

6.Części wniosku.
W każdym wniosku powinna być wypełniona część CEIDG-1, zgodnie z opisem zawartym w instrukcji oraz część CEIDG-RB, jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek bankowy. W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w wielu miejscach konieczne może być złożenie części EDG-MW.
W przypadku przedsiębiorców deklarujących wykonywanie więcej niż 10 rodzajów działalności konieczne jest złożenie części CEIDG-RD.
Pracownik Urzędu gminy jest zobowiązany do sprawdzenia wniosku pod względem formalnym. Dotyczy to jednak tylko danych identyfikacyjnych wnioskodawcy/pełnomocnika oraz danych z wniosku podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

7.Zakres danych ewidencyjnych.

Jest on określony w art. 7B ust. 2 oraz art. 7Ba ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej i obejmuje:

1/ oznaczenie przedsiębiorcy,
2/ numer PESEL,
3/ numer NIP,
4/ oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,
5/ określenie przedmiotu wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD 2007/,
6/ wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
7/ numer telefonu kontaktowego,
8/ informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
 
IV. Przekazywanie wniosku innym organom.
Po dokonaniu wpisu i wystawieniu z Urzędu zaświadczenia o wpisie, dane z wniosku wraz z kopią zaświadczenia w wpisie organ ewidencyjny niezwłocznie przesyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, jednostki terenowej ZUS albo Centrali KRUS. Kopie wniosku wysyła się potwierdzone za zgodność z oryginałem.
V.FORMULARZE DO POBRANIA:
Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje działalności gospodarczej.
Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007.

Załączniki:

  • Dodatkowe miejsca wykonywania dział. gospodarczej -Zał. CEIDG-MW,
  • Wykonywana działalnośc gospodarcza -Zał. CEIDG-RD,
  • Informacja o rachunkach bankowych -Zał. CEIDG-RB,
  • Udział w spółkach cywilnych -Zał. CEIDG-SC,
  • Udzielone pełnomocnictwa -Zał. CEIDG-PN,
  • Formularze do dokonania korekt w przypadku pomyłek -Zał. CEIDG-POPR.
 

Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-09-27 11:18:01 | Data modyfikacji: 2013-09-27 11:23:50.
Data wprowadzenia: 2013-09-27 11:18:01
Data modyfikacji: 2013-09-27 11:23:50
Opublikowane przez: Danuta Szostak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl