Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W skład Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga   w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie  z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji  i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:
1. Górski Sławomir - Przewodniczacy Rady Gminy
2. Opoń Tadeusz - Wiceprzewodniczacy Rady Gminy
3. Bieszczad Zofia
4. Janowski Wiesław
5. Gąsior Zbigniew
6. Kipa Janusz
7. Kopala Tadeusz
8. Majchrowicz Krzysztof
9. Misiora Janusz
10. Panocha Rafał
11. Siuśko Piotr
12. Traciak Krzysztof
13. Wiśniewska Beata
14. Zięba Piotr
15. Zywot Maria

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:11:40 | Data modyfikacji: 2023-11-20 15:18:16.

Zobacz:
 Komisje Rady .  Uchwały Rady Gminy .  Imienne wykazy głosowań radnych .  Protokoły z Sesji Rady Gminy .  Uchwały - MPZP .  Zawiadomienia o sesji .  Sesje Rady Gminy - Transmisje Online .  Interpelacje i zapytania radnych .  Raport o stanie Gminy Wielopole Skrzyńskie . 
Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:11:40
Data modyfikacji: 2023-11-20 15:18:16
Opublikowane przez: Beata Ozga