Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W skład Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga   w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie  z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji  i ewidencjonuje w rejestrze.

 

Skład Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

1 Zięba Piotr - Przewodniczący Rady Gminy
2 Opoń Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3 Bieszczad Zofia
4 Janowski Wiesław
5 Gąsior Zbigniew
6 Górski Sławomir
7 Kipa Janusz
8 Kopala Tadeusz
9 Majchrowicz Krzysztof
10 Misiora Janusz
11 Panocha Rafał
12 Siuśko Piotr
13 Traciak Krzysztof
14 Wiśniewska Beata
15 Żywot Maria

 

 

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:11:40 | Data modyfikacji: 2020-07-22 10:50:06.

Zobacz:
 Komisje Rady .  Uchwały Rady Gminy .  Imienne wykazy głosowań radnych .  Protokoły z Sesji Rady Gminy .  Uchwały - MPZP .  Zawiadomienia o sesji .  Sesje Rady Gminy - Transmisje Online .  Interpelacje i zapytania radnych .  Raport o stanie Gminy Wielopole Skrzyńskie . 
Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:11:40
Data modyfikacji: 2020-07-22 10:50:06
Opublikowane przez: Beata Ozga